A A A

W dniach 25 i 26 listopada w Katowicach odbyły się warsztaty z Wykorzystywania badań społecznych w planowaniu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, do udziału w których zaproszeni zostali pracownicy instytucji rynku pracy oraz pomocy społecznej i NGO zajmujących się problematyką wykluczenia społecznego...

 

27 listopada 2009


W dniach 25 i 26 listopada w Katowicach odbyły się warsztaty z Wykorzystywania badań społecznych w planowaniu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, do udziału w których zaproszeni zostali pracownicy instytucji rynku pracy oraz pomocy społecznej i NGO zajmujących się problematyką wykluczenia społecznego.

 

Warsztaty zostały podzielone na trzy bloki tematyczne. W części pierwszej zaprezentowano kluczowe wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu, w tym badania jakościowego i ilościowego wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz z badania jakościowego wśród pracowników pomocy społecznej.

Blok drugi dotyczył strategii rozwiązywania problemów społecznych, blok trzeci zaś możliwości wykorzystywania ekonomii społecznej w aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Wszystkim uczestnikom warsztatów serdecznie dziękujemy za przybycie i aktywny udział zajęciach.


Dla Zainteresowanych tematyką, którym nie udało się wziąć udziału w zajęciach zamieściliśmy prezentacje w dziale pliki do pobrania.


W najbliższym czasie do ROPS, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, publicznych służb zatrudnienia, NGO i instytucji szkoleniowych prześlemy publikacje książkową zawierającą kluczowe wyniki.

 

16 listopada 2009


Zakończyliśmy rekrutację uczestników na warsztaty Wykorzystywanie badań społecznych w planowaniu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Mamy już komplet uczestników warsztatów Wykorzystywanie badań społecznych w planowaniu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dziękujemy wszystkim za okazane zainteresowanie, tych z Państwa którym nie udało się zakwalifikować do udziału w warsztatach informujemy, iż po zakończeniu warsztatów prześlemy Państwu publikację książkową podsumowującą wyniki badań.

Dodatkowo, na stronie internetowej projektu, zamieścimy w dziale pliki do pobrania raporty szczegółowe z poszczególnych badań.23 października 2009


Rozpoczynamy rekrutację uczestników na warsztaty Wykorzystywanie badań społecznych w planowaniu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które stanowić będą podsumowanie badawczej części projektu. Podczas warsztatów zaprezentujemy wyniki badań zrealizowanych dotychczas w ramach projektu oraz przeanalizujemy proces tworzenia i monitorowania lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych – ukazując możliwości jakie daje wykorzystywanie badań przy tworzeniu tego typu strategii. Ponadto, przybliżymy narzędzia ekonomii społecznej wykorzystywane w aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem. Ważnym elementem warsztatów będzie prezentacja dostępnych źródeł finansowania projektów z zakresu integracji społecznej.
Warsztaty prowadzone będą przez doświadczone trenerki: specjalistkę z dziedziny analiz społeczno-gospodarczych i tworzenia dokumentów strategicznych oraz eksperta ds. ekonomii społecznej.

 

 

Zaplanowaliśmy pracę w małych, kameralnych grupach po 10 osób, dlatego też proponujemy Państwu do wyboru jeden z dwu dni szkoleniowych:
§ 25 listopada 2009 (środa) lub
§ 26 listopada 2009 (czwartek)

Warsztaty odbędą się w Katowicach, w Centrum Szkoleniowym „Europrofes” Sp. z o.o. przy ul. Stawowej 10 (II piętro), w godzinach od 9:00 do15:30.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 9 listopada 2009 roku.
Wszystkich chętnych zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na adres biura projektu faksem 12 417 38 78  lub mailem warsztaty@wykluczenie.org.pl
Szczegółowe informacje na temat warsztatów oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo w dziale pliki do pobrania.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym biurem.17 września 2009


Trwają prace nad analizą materiału empirycznego w ramach badania wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Po zakończeniu badań w terenie wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym beneficjentów pomocy społecznej, kobiet, osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców wsi zweryfikowano rzetelność przeprowadzonych ankiet. Następnie zakodowano zebrany materiał i przekazano go do analizy statystycznej. Kolejnym etapem będzie opracowanie raportu z badań - w tym raportu zbiorczego oraz czterech raportów cząstkowych dotyczących sytuacji wyżej wymienionych grup.

 

 

 06 sierpnia 2009


Zakończyliśmy badania ilościowe wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Dobiegły końca prace związane ze zbieraniem materiału empirycznego. Nasi ankieterzy dotarli do wszystkich urzędów pracy z terenu województwa śląskiego. Dzięki zaangażowaniu i życzliwości dyrekcji i pracowników urzędów udało nam się zrealizować zakładaną ilość 3 000 ankiet. Na terenie każdego z powiatowych urzędów pracy nasi pracownicy przeprowadzili ankiety z osobami długotrwale bezrobotnymi. Ankiety zostały już sprawdzone oraz przekazane do kodowania. Następnym etapem będzie statystyczna analiza danych oraz opracowanie raportu z badań.

 

 

 

02 czerwca 2009


Trwają badania ilościowe wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Na terenie powiatowych urzędów pracy z obszaru województwa śląskiego nasi ankieterzy przeprowadzają wywiady bezpośrednie z osobami długotrwale bezrobotnymi. W rezultacie tych badań powstanie charakterystyka społeczno-demograficzna tej grupy osób wraz z oceną sytuacji materialnej oraz wiedzy i postaw wobec oferowanych form wsparcia, sposobów poszukiwania pomocy materialnej oraz informacji na temat dostępnych ofert pracy. Docelowo w ramach tego etapu projektu przeprowadzimy 3 000 wywiadów osobistych w grupie osób długotrwale bezrobotnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

15 kwietnia 2009


Początek prac w ramach badań ilościowych wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Rozpoczęły się prace w terenie w ramach badań ilościowych wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poprzedziło je szkolenie ankieterów, które miało miejsce 14 kwietnia w biurze projektu. W ramach tego etapu badań dokonamy z jednej strony diagnozy charakterystyk społeczno-demograficznych, oceny sytuacji materialnej oraz wiedzy i postaw wobec oferowanych form wsparcia, z drugiej strony zidentyfikujemy sposoby poszukiwania pomocy materialnej oraz informacji na temat dostępnych ofert pracy Przeprowadzimy 3 000 wywiadów osobistych w grupie osób długotrwale bezrobotnych.

 

 

 

 


08 kwietnia 2009


Trwają prace w terenie.
Nasi ankieterzy docierają do pracowników powiatowych urzędów pracy, miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie, a także organizacji pozarządowych pytając o ich opinie odnośnie skuteczności i trwałości dostępnych instrumentów w aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prosimy ich także o ocenę problemów związanych z wdrażaniem poszczególnych instrumentów w odniesieniu do konkretnych grup beneficjentów. Jednocześnie prowadzimy wywiady jakościowe z klientami tych instytucji, osobami długotrwale bezrobotnymi, pytając o główne bariery w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia, o historię pozostawania na bezrobociu. Chcemy w ten sposób ocenić motywację do zmian oraz oszaciwać stan wiedzy i opinii o możliwościach wsparcia oferowanych przez instytucje pomocy społecznej i rynku pracy. Oba badania zakończone zostaną w kwietniu.

 

 

 

04 marca 2009


4 marca w biurze projektu odbyło się szkolenie osób przeprowadzających wywiady pogłębione z pracownikami instytucji pomocy społecznej i rynku pracy oraz z osobami korzystającymi ze wsparcia tych instytucji.
W ramach tego etapu realizacji projektu nasi współpracownicy przeprowadzą 30 indywidualnych wywiadów pogłębionych z pracownikami instytucji pomocy społecznej i rynku pracy oraz NGO zajmującymi się wykluczeniem społecznym. Chcemy poznać opinię pracowników tych instytucji o skuteczności i trwałości dostępnych instrumentów w aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poprosimy o ocenę problemów związanych z wdrażaniem poszczególnych instrumentów w stosunku do poszczególnych grup osób długotrwale bezrobotnych. Będziemy starali się zdiagnozować postawy pracowników wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym a także ocenić wiedzę na temat aktywnych form wsparcia, w tym w ramach podmiotów ekonomii społecznej. Przeprowadzimy także 30 indywidualnych wywiadów pogłębionych z osobami korzystającymi ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej i powiatowych urzędów pracy. W rozmowach z osobami bezrobotnymi będziemy chcieli poznać ich postawy związane z aktywizacją zawodową i społeczną, główne bariery w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia, spróbujemy prześledzić ich historię pozostawania na bezrobociu, ocenić motywację do zmian oraz poziom wiedzy o możliwościach wsparcia oferowanych przez instytucje pomocy społecznej i rynku pracy, a także dokonać próby zidentyfikowania najskuteczniejszych zadaniem badanych form wsparcia.

 

 

 

 

 

 

06 luty 2009


Rozpoczęły się konsultacje społeczne wśród instytucji pomocy społecznej oraz rynku pracy.
Do PCPR, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz powiatowych urzędów pracy z terenu województwa śląskiego rozesłaliśmy ankietę dotyczącą potrzeb informacyjnych tych instytucji. Tym samym wkroczyliśmy w fazę konsultacji mających na celu jak najlepsze dostosowanie problematyki badań do profilu tych podmiotów. Ankieta pozwala na doprecyzowanie obszarów tematycznych dotyczących długotrwałego bezrobocia jakimi zainteresowani są przedstawiciele tych instytucji. Ankieta wraz z pismem przewodnim wyjaśniającym cele projektu znajduje się w dziale PLIKI DO POBRANIA