A A A

Rezultaty projektu

Rezultaty projektu
W wyniku przeprowadzonych badań powstaną 2 raporty główne:
•  Raport z badania jakościowego wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
•  Raport z badania ilościowego wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

oraz 4 raporty cząstkowe dotyczące sytuacji:
• beneficjentów pomocy społecznej
•  kobiet
•  niepełnosprawnych
•  mieszkańców wsi

oraz przeprowadzone zostaną
•  Warsztaty dla pracowników instytucji pomocy społecznej oraz rynku pracy, wśród których rozdysponowana będzie
•  Publikacja podsumowująca projekt

Wyniki badań zostaną rozpowszechnione wśród pracowników ROPS, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, publicznych służb zatrudnienia, OHP, agencji zatrudnienia, NGO, instytucji szkoleniowych.

Dzięki upowszechnieniu wyników badań uda się podnieść poziom wiedzy pracowników instytucji rynku pracy i pomocy społecznej oraz NGO na temat czynników wykluczenia społecznego - sytuacji materialnej i społecznej oraz postaw osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie śląskim w kontekście oferowanego wsparcia.

Dodatkowo podczas warsztatów pracownicy instytucji integracji społecznej i rynku pracy dowiedzą się w jaki sposób można wykorzystać informacje z badań na temat czynników wykluczenia społecznego do budowy analizy SWOT oraz dokonania diagnozy problemowej pod przygotowywane strategie rozwiązywania problemów społecznych co przyczyni się do podniesienia wiedzy i umiejętności pracowników instytucji integracji społecznej i rynku pracy nt. budowy lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych bazujących na badaniach dotyczących czynników wykluczenia społecznego w województwie.