A A A

O projekcie

Tytuł projektu:
"Diagnoza wykluczenia społecznego w województwie śląskim jako pierwszy krok w planowaniu wsparcia dla osób marginalizowanych społecznie".
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, w ramach PO KL, Poddziałanie 7.2.1 na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.


Czas trwania projektu
: 02.12.2008 - 30.12.2009


Opis projektu
Celem projektu jest dostarczenie instytucjom rynku pracy i pomocy społecznej oraz organizacjom pozarządowym kompleksowych informacji dotyczących osób długotrwale bezrobotnych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet, osób niepełnosprawnych, mieszkańców obszarów wiejskich oraz beneficjentów pomocy społecznej.

Celem strategicznym projektu jest podniesienie jakości wsparcia na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym budowy, wdrażania i oceny lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych poprzez diagnozę zjawiska wykluczenia społecznego w województwie śląskim.


Dlaczego potrzebna jest diagnoza?
Poważnymi problemami w województwie śląskim są m.in. niski poziom życia i zagrożenie wykluczeniem społecznym, niski poziom integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług społecznych na tych obszarach, jak również słaby rozwój sektora ekonomii społecznej, związany z niewystarczającym wsparciem podmiotów ekonomii społecznej w regionie.


Poznanie potrzeb i dostosowanie form wsparcia
Skuteczny dobór instrumentów wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zależy od lepszego rozpoznania potrzeb grup obejmowanych wsparciem. To, jakie wsparcie otrzymają beneficjenci oraz czy będzie ono trafne i skuteczne zależy od dostępnych instrumentów, od postaw i wiedzy pracowników na temat możliwości i barier w aktywizacji konkretnych grup odbiorców oraz znajomości innowacyjnych form zatrudnienia, m.in. w ramach ekonomii społecznej.


Kto objęty będzie badaniem
Projekt zakłada z jednej strony zbadanie cech charakterystycznych oraz postaw osób zagrożonych wykluczeniem społecznym , z drugiej - pracowników ośrodków pomocy społecznej , NGO i urzędów pracy i ich opinii nt. dopasowania istniejących form wsparcia do cech BO oraz wiedzy nt. instrumentów aktywizacji w obszarze ekonomii społecznej.


Strategie rozwiązywania problemów społecznych
Kolejnym problemem, na który odpowiada projekt jest wciąż niewielka liczba lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz nieumiejętność ich oddolnego tworzenia, co wyraża się zlecaniem firmom zewnętrznym przygotowania tego typu dokumentu oraz brakiem konsultacji społecznych podczas tworzenia strategii. Wynika to z wciąż z małej współpracy podmiotów integracji społecznej i instytucji rynku pracy oraz z nieumiejętności tworzenia trafnych diagnoz opierających się na wynikach badań społecznych.


Przebieg projektu - w pięciu krokach


Krok pierwszy
Etap konsultacji z przedstawicielami instytucji pomocy społecznej i rynku pracy dotyczące tematyki związanej z wykluczeniem społecznym oraz instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej, w tym ekonomii społecznej.

Celem konsultacji jest przygotowanie trafnych narzędzi badawczych oraz warsztatów. W ramach tego etapu zostaną opracowane szczegółowe koncepcje badań.Krok drugi
Etap badań jakościowych wśród osób zagrożonych wykluczeniem społeczny- długotrwale bezrobotnych - beneficjentów pomocy społecznej, kobiet, niepełnosprawnych oraz mieszkańców wsi.

Celem badań będzie diagnoza postaw związanych z aktywizacją zawodową i społeczną, głównych barier w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia, prześledzenie "historii pozostawania na bezrobociu", ocena motywacji do zmian oraz wiedzy i opinii nt. możliwości wsparcia oferowanych przez instytucje pomocy społecznej i rynku pracy oraz próba zidentyfikowania takich form wsparcia, które byłyby akceptowalne i najskuteczniejsze w opinii badanych. Zostanie przeprowadzonych 30 indywidualnych wywiadów pogłębionych - Individual in-Depth Interview (IDI) wśród osób korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych urzędów pracy w województwie śląskim.Krok trzeci
Etap badań ilościowych wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - długotrwale bezrobotnych - beneficjentów pomocy społecznej, kobiet, niepełnosprawnych oraz mieszkańców wsi.

Celem badań będzie diagnoza charakterystyk społeczno-demograficznych, ocena sytuacji materialnej oraz wiedzy i postaw wobec oferowanych form wsparcia, sposobów poszukiwania pomocy materialnej oraz informacji nt. ofert pracy. Zostanie przeprowadzonych 3000 wywiadów osobistych na grupie osób długotrwale bezrobotnych.


Krok czwarty
Etap badań jakościowych wśród pracowników ośrodków pomocy społecznej, NGO zajmujących się wykluczeniem społecznym i urzędów pracy. Celem badań jest zdobycie opinii pracowników tych instytucji odnośnie skuteczności i trwałości dostępnych instrumentów w aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zostanie dokonana ocena problemów związanych z wdrażaniem poszczególnych instrumentów w stosunku do poszczególnych grup oraz diagnoza postaw pracowników wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym a także wiedzy pracowników instytucji na temat aktywnych form wsparcia, w tym w ramach podmiotów ekonomii społecznej. Zostanie przeprowadzonych 30 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) wśród pracowników pomocy społecznej, NGO i urzędów pracy w województwie śląskim.


Krok piąty
Etap warsztatowo-szkoleniowy dotyczący wykorzystania badań społecznych w planowaniu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym w tworzenia lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Warsztaty będą skierowane do pracowników instytucji pomocy społecznej i rynku pracy oraz NGO.

Celem warsztatów będzie przedstawienie wyników badań wraz z dyskusją na temat tego, jak można usprawnić działania, projekty i programy tak, aby były dopasowane do możliwości i barier osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym naciskiem na specyfikę osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, mieszkańców wsi i kobiety.

Ważnym motywem będzie dyskusja nad możliwościami, jakie daje ekonomia społeczna w aktywizacji osób o szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Drugim celem warsztatów jest zaprezentowanie sposobu w jaki można wykorzystać informacje z badań dotyczących czynników wykluczenia społecznego do budowy analizy SWOT oraz dokonania diagnozy problemowej pod przygotowywane lokalne strategie rozwiązywania problemów społecznych. Warsztaty zostaną poprzedzone przygotowaniem publikacji, która zostanie wręczona uczestnikom.